Formuła matury ustnej z polskiego od 2015 roku


Wielkie zmiany wprowadzono w ustnej maturze z języka polskiego, która całkowicie odbiega od tego, do czego uczniowie przyzwyczaili się w latach 2005-2014. Jak wiadomo, w tym okresie egzamin ustny z języka polskiego polegał na tym, aby wygłosić przygotowane uprzednio prezentacje maturalne oraz rozmowie z komisją, w trakcie której uczeń odpowiadał na zadane pytania. Od 2015 roku formuła ta ulega jednak diametralnej zmianie.

Koniec prezentacji maturalnych

Począwszy od 2015 roku prezentacje maturalne przechodzą do lamusa i zostają wyparte nową formą egzaminu, w dużej mierze przypominającą tę sprzed reformy edukacji zakończonej w 2005 roku. Jak zatem będzie wyglądała owa nowa formuła? Jej założeniem jest sprawdzenie umiejętności konstruowania spójnych wypowiedzi na podstawie zadanego tekstu, dlatego najpierw uczeń losuje jakiś artykuł, fragment utworu literackiego lub kopię dzieła sztuki, a następnie na jego podstawie przygotowuje ustne przemówienie i przeprowadza dyskusję z komisją. Nie ma więc mowy o tym, żeby – tak jak to odbywało się w przypadku prezentacji maturalnych – możliwe było stworzenie wypowiedzi przed egzaminem lub – tym bardziej – powierzenie tego zadania osobie trzeciej.

Wypowiedź monologowa i rozmowa zamiast prezentacji

2015 to rok przełomowy dla uczniów liceów (technika zaczynają nowy tryb w roku 2016), którzy podchodzą do egzaminu ustnego. Znana dotychczas i oswojona prezentacja maturalna odchodzi bowiem w niebyt na rzecz wypowiedzi monologowej zdającego połączonej z rozmową z komisją. Matura ustna z polskiego rozpoczyna się od losowania tekstu, do którego dołączone jest polecenie. Zadanie ucznia polega na przygotowaniu, a następnie wygłoszeniu wypowiedzi odnoszącej do się wylosowanego tekstu i poszerzającej jego problematykę w nawiązaniu dołączonego polecenia. Na przygotowanie się abiturient ma nie więcej niż 15 min., zaś wypowiedź powinna trwać ok. 10 min. Po niej następuje rozmowa z komisją egzaminacyjną, trwająca mniej więcej 5 min. Czas całości matury ustnej z języka polskiego zamyka się więc w czasie ok. 30 min.

Jak wygląda matura ustna z polskiego 2015:

Etapy egzaminu

Objaśnienia

Czas

1. Losowanie tekstu kultury i polecenia

Uczeń na chybił-trafił losuje tekst lub kopię dzieła sztuki, którego problematykę będzie musiał pogłębić w odniesieniu do załączonego polecenia

-

2. Przygotowanie indywidualne

Zdający samodzielnie przygotowuje wypowiedź. Dozwolone jest sporządzanie notatek, planu ramowego, konspektu lub innych pomocy stworzonych samodzielnie i na miejscu

15 min.

3. Wygłoszenie przygotowanej wypowiedzi

Uczeń wygłasza (nie czyta!) swoją wypowiedź, którą sporządził na podstawie wylosowanego tekstu oraz własnej wiedzy

10 min.

4. Rozmowa z komisją

Rozmowa z egzaminatorami, która odnosi się do wygłoszonej przez ucznia wypowiedzi. Komisja nie może poruszać tematów i kwestii niezasygnalizowanych przez zdającego; może natomiast zadawać pytania mające na celu pogłębienie omówionego problemu, zaprezentowanie opinii ucznia, zwrócenie uwagi na nowe aspekty problemu itd.

5 min.