Dyskusja, rozmowa i pytania komisji maturalnej

Aby zaliczyć maturę ustną z języka polskiego, należy zdobyć co najmniej 30 procent, czyli 12 lub więcej punktów z łącznej liczby 40, jaka jest do uzyskania. Za poszczególne elementy wypowiedzi otrzymuje się określoną liczbę punktów, dlatego warto poznać kryteria oceniania, aby wiedzieć, na co zwracać największą uwagę i na czym przede wszystkim skupić się podczas wystąpienia.

Tabela i schemat punktacji

Najistotniejszą częścią wypowiedzi, a co zatem idzie – najwyżej punktowaną – jest treść, czyli merytoryka i stopień realizacji polecenia zawartego w wylosowanym pytaniu, za które można otrzymać 16, czyli 40 proc. punktów. 3 pozostałe elementy – forma, język i styl oraz rozmowa z komisją są punktowane każda po 8 punktów. Sposób oceniania obrazuje poniższa tabela.

Kryterium

Liczba punktów (łącznie do zdobycia 40 pkt-ów.)

Procent % łącznej liczby punktów

Treść (stopień realizacji tematu

16

40%

Forma

8

20%

Język i styl

8

20%

Rozmowa z komisją

8

20%

Treść

Aby uzyskać maksymalną liczbę 16 punktów za sposób realizacji tematu, należy odnieść się do wszystkich elementów polecenia i jeden z nich zaprezentować w sposób pogłębiony. Oznacza to, że uczeń musi odpowiedzieć na wszystkie pytania zawarte w poleceniu. Tak więc jeżeli polecenie brzmi np.

„Omów jakiś temat na podstawie załączonego fragmentu tekstu, innych utworów literackich oraz własnych przemyśleń.”

to w powyższej sytuacji maturzysta nie może pominąć żadnej z zasygnalizowanych kwestii, a zatem powinien rozważyć omawiany problem, odwołując się nie tylko do wylosowanego tekstu kultury, ale również do innych dzieł (liczba mnoga – co najmniej dwóch!) oraz do własnych spostrzeżeń i doświadczeń. Ponadto stopień realizacji tematu powinien być jak najbardziej pogłębiony, co oznacza, że należy nawiązywać się do szerszych kontekstów literackich, artystycznych, kulturowych czy społecznych.

Forma

O formę łatwo zadbać i w nietrudny sposób „nabić” sobie tym samym kilka ważnych punktów, dlatego warto przed wypowiedzią choć przez chwilę przemyśleć jej strukturę i zastosować się do wskazówek zawartych w artykule o strukturze i formie prezentacji. Jeśli bowiem wypowiedź będzie tworzyła spójną i logiczną całość, a kolejne jej części będą następowały po sobie, można liczyć na maksymalną liczbę 8 punktów.

Język i styl

Bezbłędna językowo, poprawna gramatycznie i leksykalnie wypowiedź, która jest wygłoszona w sposób czytelny i zrozumiały, umożliwia uzyskanie maksymalnej liczby 8 punktów. Istotne jest również, aby styl wypowiedzi był oficjalny, a wykorzystywane przez maturzystę słownictwo i terminologia – jak najbardziej fachowe oraz adekwatne do tematu.

Rozmowa z komisją

Maksymalną liczbę 8 punktów za rozmowę z komisją można uzyskać wówczas, gdy w sposób adekwatny odpowiada się na pytania egzaminatorów, odpowiednio je rozwijając i podejmując na ich bazie dłuższe rozważania. Warto wobec tego rozszerzyć wątki zasygnalizowane przez członków komisji i na ich podstawie wyprowadzić kilkuminutowy wywód dotyczący tematu i związanych z nim kwestii pokrewnych. Dzięki temu uczeń nie naraża się na kolejne pytania i podwyższa swoje szanse na dobry wynik końcowy. Nie należy jednak wykraczać poza główną problematykę pytania ani przywoływać kwestii nieodnoszących się do niego, gdyż może to skutkować obniżką punktacji.